«Максадимиз –хакикий ишбилармонларни молия муассасаларида куллаш»

03.04.2009

Ташки Иктисодий Фаолият миллий банкининг Жиззах вилоят булими хамда филиаллари томонидан кейинги бир йилда вилоятнинг иктисодиёт тармокларига 17.7 миллиард сумликдан зиёд кредит ажратилган булса ,унинг 7,2 миллиард сумликка якини кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга йуналтирилди.

-Бундан кейинги фаолиятида хам Республика Президенти томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ахолининг иш билан таьминланганлик даражасини ошириш максадида кабул килинган карор хамда фармонларининг ижросини таьминлаш доимий эьтиборимизда булади ва эндигина тадбиркорликни бошлаётган кичик бизнес сохасида танланган ёшларни хам моддий , маьнавий куллаб кувватлашни максад килганмиз дейди вилоят булими бошкарувчиси Рустам Маматкулов.

Кейинги пайтларда вилоятнинг куплаб фермер хужаликлари уларнинг иссикхоналари булиши учун харакат килишмода. Етти хазинанинг бири булмиш паррандачилик билан шугулланаётган тадбиркорлар сони тобора ортиб бормокда ва янгидан ташкил килинган кишлок хужалик махсулотларини кайта ишлаш корхоналари юзлаб ёшларни иш билан таьминлаяпти.

Бу хайирли ишларни амалга оширишда миллий банкнинг вилоят булими салмокли улуш кушаётгани тахсимга лойик .

Жамоада кредит олишга такдим этилаётган хар бир хужжатни, лойихани диккат билан урганиш, доимий мониторинглар ананасига айланган. Натижада истикболли деб топилган лойихалар асосида мини технология ва ихчам мини ускуналар сотиб олишга зарур маблаглар берилаяпди. Биргина утган йилнинг узида ишлаб чикариш ва кайта ишлаш сохасида бошлаган 11 та хужалик субъектига асбоб ускуналар олиш учун 936,3 миллион сум, 29 та тадбиркорлик субъектларига замоновий иссикхоналар куриш учун 487 миллион сумлик ва парандачиликни ривожлантириш учун 38 миллион сум, тадбиркор аёлларга 455 миллион сумлик кредит маблаглари ажратилиб бунинг натижасида 1339 та янги иш уринлари яратилди.

Юкорида миллий банкнинг вилоят булими жамоасининг истикболли лойихаларни доимо куллаб –куватлаётган хакида суз юритилганди. Бугунги кунда уз иктисодиётини мустахкамлаб олган, хориж технологияси асосида импорт урнини босадиган, экспортбоп махсулотларни ишлаб чикараётган «Семруг» (шифобахш усимликлардан ёг тайёрлайди) фермер хужалиги, Мирзачулдаги «Галабадон» (ун махсулоти) хусусий корхонаси, «Эл Эрк Нур» (пахта ёги) кушма корхонаси, «Гагарин маъданли суви» хусусий корхонаси каби унлаб жамолар айнан маъзкур молия муассасаси кредитлари эвазига Республикадаги кузга куринган корхоналар каторига кушилди.

Банк булими томонидан иктисодиётнинг реал секторини хусусан тадбиркорлик суъбектларнинг инвестицион лойихаларини молиялаштиришда халкаро молия институтлари кредит линияларидан умумий киймати 5 миллион 423 минг АКШ микдорида 11 та лойиха молиялаштирилди.

«Розгазсервис» кушма корхонаси хам банкнинг вилоят булими мижозларидан бири. Автомобилларга газ куйиш билан шугулланадиган корхона банк кредитлари хисобидан фаолиятини тиклаб йулга куйган булса, энди олаётган даромади, сифатли хизмати эвазига уни йилдан- йилга кенгайтириб бормокда, нуфузи ортиб бораётган корхонага жорий йилда Хитой тараккиёт банки кредит линияси оркали 500 минг АКШ доллари микдорда узок муддатли кредит ажратиб берилди.

Республика Президентининг халк хужалиги сохаларини ислох килиш борасидаги хар бир карори ва фармонларини банк ходимларига узига хос маъсулят юклайди десак муболага эмас. Юртбошимизнинг 2007 йил 18 майда чикарган «Ёш оила»ларни моддий ва маънавий куллаб куватлашнинг янада кенгайтириш чора тадбирлари тугрисидаги фармонига асосан банк булими томонидан уларга хозиргача 435,9 миллион сумлик кредит берилиб, неча унлаб ёш оилалар уй жойли булишди, янги оилалар турар жойларини жихозлдилар. Киска килиб айтганда фукароларнинг кунлик турмуш тарзини юксалтиришга хизмат килди.

Президентнинг «Шахсий ёрдамчи, дехкон ва фермер хужаликларида чорва молларни купайтиришни рагбарлантириш чора тадбирлари тугрисида»ги карорига асосан кам таъминланган оилаларга 426 миллион сумга якин имтиёзли кредит ажратилиб, юзлаб оилалар кора мол харид килиш, хужалигида чорвачиликни ташкил этиш имкониятига эга булдилар .

Банк ходимлари зарур пайтда уз мижозларга вилоят, Республикада утказилаётган тадбирларда хамрохликлар хам килишади. Кейинги йилларда жамоа кишлок хужалиги сохасида фаолият курсатаётган ишбилармонларни иктисодий куллаб куватлашга алохид этибор каратаябди Тошкентда хориж фирмалари иштирокида булиб утган техника ва технологиялар кургазмасида катнашган мижозларидан 42 нафарига 1,2 миллиард сумликга якин маблаг ажратгани, 7 нафар фермерга минитехнология харид килиш учун 903,4 миллион сум кредит бергани фермер хужаликларнинг ишлаб чикариш имкониятларини кескин оширди.

Хозирги кунда Миллий банкнинг вилоят булими томонидан ахолига 20 та миллий (улардан 3 таси кафолатли) ва 7 та хорижий валютадаги омонат турларини таклиф этган. Бундан ташкари Миллий банк кимматли когоз хисобланмиш омонат сертификатларини хам жорий этди. Бошка омонат сертификатларидан Миллий банк сертификатларининг фаркли томони шундаки, сертификатни сундириш муддати етганда, уларнинг эгалари уртасида ютукли совринлар уйналади.

2009 йилнинг март ойига кадар эмиссия килинган сум хамда VISA пластик карточкалари сони 35671 тани ташкил килади. Пластик карточкалари эгаларига хизмат килувчи корхоналар, савдо ташкилотларида 102 савдо терминаллари урнатилган. Сум пластик карточкалари оркали иш хаки бериш лойихалари сони шу кунгача 100 тага етди.

Хуллас, Ташки Иктисодий Фаолият миллий банкнинг Жиззах вилоят булими хам, мижозлари хам ахолининг кенг катламига малакали хизмат курсатиш учун изланиб, маъсулият хис этиб фаолият курсатишни узларининг бурчлари деб билмокдалар.

Муаллиф: Юлдуз Шаикрамова

Похожие новости
Нигерияда банк раҳбарлари қидирилмоқда

24.08.2009

Нигерияда банк раҳбарлари қидирилмоқда

Таҳлилчилар АҚШ банкларининг аксарияти банкротга учраши ҳақида башорат қилмоқда

24.08.2009

Таҳлилчилар АҚШ банкларининг аксарияти банкротга учраши ҳақида башорат қилмоқда

Freddie Mac ўзининг янги операцион директори исмини эълон қилди

19.08.2009

Freddie Mac ўзининг янги операцион директори исмини эълон қилдиСистема Orphus